REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Dostawcą usług jest firma Incentive World Michał Bulas ul. Brzozowa 11, 05-806 Nowa Wieś, NIP 5342275300, zarejestrowana w CEIDG, działająca w oparciu o wymagane licencje dla każdej kategorii transportu.

Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. Przewoźnik – firma wykonująca przewóz pasażerów;
 2. Klient – osoba korzystająca z usługi przewozu;
 3. Bagaż – rzeczy zabierane przez podróżnego do pojazdu;
 4. Rozpoczęcie usługi – godzina podstawienia pojazdu żądana przez Klienta;
 5. Zakończenie usługi – opuszczenie pojazdu przez Klienta;

Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 Prawa Przewozowego, który określa warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy.

ZAWARCIE UMOWY – REZERWACJA

 1. Klient za pośrednictwem serwisu shuttle24.pl może zamówić oraz opłacić usługę przewozową – transferu lotniskowego lub innego przejazdu o określonej dacie i godzinie, rodzaju transportu, oraz ilości pasażerów.
 2. Klient wypełniając formularz rezerwacji podaje wszystkie wymagane informacje, aby usługa mogła zostać zrealizowana prawidłowo.
 3. Cena w potwierdzeniu rezerwacji jest ostateczną ceną przejazdu i nie może zostać zmieniona.
 4. Klient, podczas rezerwacji ma możliwość wyboru sposobu opłacenia usług:
 5. bezpośrednio gotówką po wykonaniu usługi;
 6. bezgotówkowo przed wykonaniem usługi poprzez system płatności online;
 7. Klient po wybraniu opcji płatności online zostanie przekierowany na zewnętrzną bramkę płatności, po dokonaniu płatności zostanie wyświetlone potwierdzenie. Potwierdzenie rezerwacji zostanie również wysłane na podany przez Klienta adres e-mail.
 8. płatności Online są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.
 9. Umowa powinna zostać zawarta minimum 9 godzin. przed rozpoczęciem usługi i zostanie uznana za zrealizowaną po jej zakończeniu

ZMIANA LUB ANULOWANIE REZERWACJI

 1. Klient ma możliwość bezpłatnej zmiany lub anulowania zamówionej usługi w terminie do 24 godzin przed realizacją usługi. W przypadku anulowania usługi na mniej niż 24 godziny przed usługą może zostać naliczona kara umowna w wysokości 50% wartości usługi.
 2. Anulowanie rezerwacji na mniej niż 1 godzinę przed rozpoczęciem usługi lub niepojawienie się w umówionym miejscu i czasie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi bez możliwości zwrotu.
 3. Zmiany godzin lub daty wykonania usługi niezależne od Klienta (np. opóźnienia, odwołania, przekierowania lotów) nie wpływają na cenę i realizację usługi, nie powodują również naliczenia kar umownych.

PRZEWOŹNIK

 1. Przewoźnik jest zobowiązany do:
  1. zrealizowania przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce;
  2. zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi;
  3. zapewnienia zastępczego środka transportu w przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu i niemożności kontynuowania jazdy.
 2. Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, jeżeli taki został wyznaczony. Godziny wyjazdu i przyjazdu ustalane są podczas procesu rezerwacji.
 3. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych ( np. żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym itp.), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nie określone skutki.
 4. W razie konieczności Przewoźnik może zmienić wykonawców usługi przewozu lub dokonać zmiany pojazdu.
 5. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:
  1. nie przestrzega warunków umowy przewozu;
  2. znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
  3. znajduje się on w stanie wskazującym na to, że jest on chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom;
  4. zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;
 6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera.

PASAŻER

 1. Pasażer jest zobowiązany do:
  1. oczekiwania pod wskazanym adresem w godzinach ustalonych z Przewoźnikiem;
  2. stosowania się do poleceń kierowcy pojazdu;
  3. podania dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości;
 2. Dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W wieku od 12 do 16 lat dzieci mogą podróżować samodzielnie, muszą jednak posiadać notarialną zgodę na samodzielną podróż podpisaną przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Czas oczekiwania kierowcy pojazdu pod wskazanym adresem wynosi 10 min.
 4. Podróżny jest zobowiązany do zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe.
 5. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 6. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenia to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
 7. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym Pasażerom.

BAGAŻ

 1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą ilość bagażu zgodną z dopuszczalną ilością bagażu w kategorii pojazdu jaką wybrał w trakcie procesu rezerwacji.
 2. Jako wzorzec wielkości bagażu Przewoźnik przyjmuje walizkę o maxymalnych rozmiarach
 3. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody.
 5. O zabraniu bagażu dodatkowego decyduje każdorazowo kierowca pojazdu.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować osobiście lub listownie na adres Przewoźnika lub pocztą elektroniczną.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie do jednego miesiąca od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest opisanie zaistniałych okoliczności, wnoszone zastrzeżenia, ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia, Przewoźnik zastrzega sobie termin rozpatrywania reklamacji do 30 dni licząc od daty jej otrzymania.
 3. Przy szkodach osobowych i bagażowych osobą uprawnioną do składania reklamacji i wnoszenia roszczeń jest Pasażer, a w szczególnych okolicznościach – jego następca prawny.
 4. Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż.
 5. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika. Po otrzymaniu informacji od Pasażera o pozostawieniu przedmiotu/bagażu w pojeździe Przewoźnik dołoży wszelkich starań do przekazania przedmiotu/bagażu Pasażerowi. Koszty z tym związane ponosi Pasażer.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Przewoźnik przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r  o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2018 poz. 1000. Informacje na ten temat znajdują się w Polityce Prywatności

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy:
   1. ustawa  z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym (Dz. U. 2001 Nr 125 poz. 1371; z późn. zmianami;
   2. ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. 1984 Nr 53 poz. 272; z późn. zmianami;
   3. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami;